Warsztaty Nauki o Środowisku

9-10 czerwiec 2017 – z inicjatywy SITPF i jego członka dr hab. inż. Jerzego Nizińskiego odbyły się się w Krakowie „Warsztaty Nauki o Środowisku” pod Honorowym Patronatem: Ambasady Francji w W-wie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Woj. Małopolskiego, Conseil régional du Centre-Val de Loire, PAN, NOT oraz EFPSNT. Organizatorami byli m.in. SITPF, PAN w Paryzu oraz IRD we Francji.

 

 

Wpisywały się one w cykl zapoczątkowany Europejskim Sypozjum nt. ochrony przeciwpowodziowej, zorganizowanym przez SITPF, IRD i Wrocławską Radę NOT w Paryżu w 2012 r. Celem warsztatów było integrowanie środowiska specjalistów, wymiana ich doświadczeń naukowych, stworzenie ram do współpracy wokół problemów związanych z powiązaniem ekologii i inżynierii środowiska wraz z wykorzystaniem w dydaktyce, kształtowaniu i ochronie środowiska.

 

Tematyka warsztatów objęła obszary badań z zakresu nauk o środowisku: ekologii, klimatologii, hydrologii, gospodarki wodnej, gleboznawstwa, fizjologii roślin i nauk rolniczych. Dotyczyła ona w szczególności aspektów przyrodniczych, rolniczych i technicznych obiegu energii i wody w atmosferze, na powierzchni ziemi, w profilu glebowym i w roślinie. Uwzględnione zostaną realia współczesnych zmian klimatu, aktualne trendy renaturyzacyjne, jak i integracja obowiązujących aktów do wymagań i dyrektyw Unii Europejskiej.

 

W Warsztatach wzięlo udział ok. 50-ciu specjalistów z kilku krajów Europy i zaprezentowano 45 artykułów w sesjach plenarnych i posterowych. Całość została wydana w formie proceedings.

 

W Warsztatach wziął udział Prezes Kol. Lucjan Sobkowiak, FSNT NOT była reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Józefa Suchego Wiceprezesa NOT.


 

Uczestnicy Warsztatów przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska i Ekologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie