Nasza MisjaHistoriaStatutZarządPrezesiWybitni CzłonkowieZłota OdznakaKontakt
CERN - 28.03.2008
Opłatek 2011
Rok 90-cio lecia SITPF
Jubileusz 90-cio lecia
AktualnościProgramFlaszeLinkiOferty Pracy
Jubileusz 90-cio lecia
Bienvenue sur mon site !
PRZEMÓWIENIE INAGURACYJNE ALLOCUTION D’INAUGURATION Pan Tomasz Orłowski J.E. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Francji


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji jest bez wątpienia ważnym uczestnikiem życia polonijnego.

Jest także doskonałym przykładem tego, z jaką godnością i z jakim znaczeniem ta grupa zawodowa mogła we Francji znaleźć swoje miejsce.

Pierwszym, prawie symbolicznym związkiem pomiędzy tym, co jest działalnością zawodową polskiej kadry inżynieryjnej i technicznej we Francji, tej tradycyjnej polskiej emigracji, pochodzącej jeszcze z początku dwudziestego wieku, a tym, co się dzieje dzisiaj, i co jest naszym wyzwaniem na przyszłość jest fakt, że Stowarzyszenie powstało praktycznie na rok przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.


Ta data nie jest przypadkowa. Związana, bowiem z tworzeniem Armii Polskiej we Francji. Ci polscy ochotnicy, którzy w ramach armii francuskiej chcieli walczyć o niepodległość Rzeczpospolitej, to byli często ci sami ludzie, którzy zdecydowali się na utworzenie stowarzyszenia, którego 90 rocznicę obchodzimy.

Od początku tej organizacji istnieje więc aspekt ściśle zawodowy, korporacyjny, zawodu, który cieszy się we Francji popularnością i ogromnym respektem społecznym, a z drugiej strony tego patriotycznego przywiązania, które powoduje, że za Polskę szło się bić wtedy, kiedy było trzeba.

Stowarzyszenie, przez cały czas swojej działalności, praktycznie przez cztery pokolenia inżynierów i techników, budowało przemysłową wielkość Francji i pomagało polskim inżynierom i technikom w czasach, kiedy komunizm w Polsce utrudniał kontakty, nie pozwalając Polakom w takim samym stopniu korzystać z dobrodziejstw rozwoju gospodarczego i społecznego.

W jakim sensie rola Stowarzyszania wpisuje się aktualną sytuacje?

Inżynierowie i technicy zajmują się budowaniem, konstrukcją, tworzeniem. Ma to podwójne znaczenie. Można rozpatrywać to w aspekcie ściśle zawodowym, rozwoju francuskiego przemysłu oraz pomocy, poprzez współpracę w rozwoju przemysłu polskiego, a z drugiej strony udziału w tym, co jest budowaniem zjednoczonej Europy, budową Unii Europejskiej, która tworzy wspólny mianownik, a przez wspólnotę celów będzie sprzyjać jeszcze bliższej współpracy i przyjaźni polsko-francuskiej.

Ambasada RP we Francji
Paryż, 16-ty listopada 2007 r.

90-cio LECIE
STOWARZYSZENIA
INZYNIEROW I TECHNIKOW
POLSKICH WE FRANCJI
Paryż 16 – 18 listopad 2007 r.


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji jest jedną z najstarszych organizacji polonijnych. Idea jego założenia zrodziła się w maju 1917 roku, w czasie tradycyjnej pielgrzymki polskiej do Montmorency, na wieść o tworzeniu niezależnej Armii Polskiej we Francji. Grupa inżynierów obecnych na pielgrzymce, a wśród nich Józef Lipkowski i Stanisław Ziembiński rzucili myśl o powołaniu swej własnej organizacji - w ten sposób powstało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, noszące początkowo nazwę Polskiego Stowarzyszenia Techników w Paryżu. Akt założenia Polskiego Stowarzyszenia Techników został podpisany 18 listopada 1917 roku.

W roku 2007 Stowarzyszenie obchodzi 90-cio lecie swojego istnienia. Dla uczczenia Jubileuszu 90-cio lecia, SITPF zorganizowało w tym roku cykl konferencji pod hasłem „Wkład inżyniera i technika polskiego w rozwój przemysłu francuskiego”.

Inauguracja « Roku 90-cio lecia » miała miejsce w dniu 23-go lutego br. w Polskiej Akademii Nauk w Paryżu konferencją Profesora C.P. Zaleskiego, Dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu i światowej sławy specjalisty w dziedzinie reaktorów na neutronach szybkich, pt. „Rôle de l’énergie nucléaire pour le développement durable”.

Pozostałe jubileuszowe konferencje to m.in. dr inż. Moniki Obrębskiej : „Processeurs spécialisés de la société BULL - contribution des ingénieurs polonais”, inż. Andrzeja Niżnika : „Bâtiment virtuel - une nouvelle source d’économie et d’efficacité pour la conception et gestion des constructions - contribution des ingénieurs polonais”, mgr inż. Marka Sabeli : „Nouveax produits, mutations industrielles, perpétuelle adaptation personnelle”, dr inż. Jacka Szymańskiego : „Risques techniques et économiques liés a l’omniprésences des ordinateurs”

Główne uroczystości obchodów 90-cio lecia SITPF odbyły się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Senatu Francji Pana Christian Poncelet i Marszałka Senatu Polski Pana Bogdana Borusewicza w dniach 16-17ty listopada 2007 r., w Ambasadzie RP we Francji.

Wzięli w nich udział : J.E. Ambasador RP we Francji Pan Tomasz Orłowski, Pan Senator Yann Gaillard Przewodniczący Grupy Senatorskiej Przyjaźni Francusko-Polskiej, Pani Konsul Monika Białecka reprezentująca Konsula Generalnego RP we Paryżu, Pana Tomasza Wasilewskiego, Pani Elżbieta Sayegh, Radca Naukowy Ambasady RP, dr hab. Józef Wróbel z Uniewersytetu Jagiellońskiego Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Wiceprezesi Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Redaktor Naczelny „Przeglądu Technicznego” i Pan Senator Grzegorz Lipowski.

Obecni byli przedstawiciele placówek naukowych i ekonomicznych we Francji m.in. Polskiej Akademii Nauk : Prof. Jerzy Pielaszek oraz poprzedni dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu, Prof. Henryk Ratajczak i dr Andrzej Szteliga Szef Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP. Polska Misja Katolicka, reprezentowana była przez Ks. Prałata dr Krystiana Gawrona.

Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Pani Krystyna Ziembińska, córka inż. Stanisława Ziembińskiego jednego z założycieli SITPF oraz Pani Janine Lansier, wnuczka Generała Józefa Lipkowskiego, drugiego ze współzałożycieli Stowarzyszenia oraz jej syn Pan Patrick Lansier.

Przybyli licznie członkowie stowarzyszeń inżynierskich z zagranicy : ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, reprezentujący „Polonia Technica”, Związek Polskich Inżynierów w Chicago oraz Radę Polskich Inżynierów Ameryki Północnej a także ze Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, Stowarzyszenia Polskich i Techników Inżynierów na Litwie, Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i Zrzeszenia Federalnego Inżynierów i Techników Polskich w Niemczech. Przybyła także spora delegacja z Polski. Poza w/w wiceprezesami NOT obecni byli prezesi z Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, firmy „Budopol” i „Lech” z Bydgoszczy oraz Prof. Kazimierz Friedel z Politechniki Wrocławskiej, reprezentujący IMAPS Polska.

Reprezentowane były również stowarzyszenia polonijne we Francji: Federacja Polonii Francuskiej, Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia, Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie. W sumie, w Jubileuszu uczestniczyło ok. 150 osób, w tym 45 z zagranicy a między nimi 3 studentów ze Stanów Zjednoczonych.

Sesja Inauguracyjna uroczystości rozpczęła się 16go listopada hymnem Polski odśpiewanym przez przybyłych gości, których przywitał Prezes SITPF, Kol. Janusz Ptak i przekazał następnie mikrofon, J.E. Panu Ambasadorowi Tomaszowi Orłowskiemu.

Pan Ambasador, w pierwszym rzędzie powitał uczestników a następnie przypomniał znaczenie SITPF w przeszłości i teraźniejszości oraz podkreślił rolę jako powinien odgrywać także w przyszłości. Swoje wystąpienie zakończył życzeniem, aby przybyli goście czuli się w Ambasadzie, „jak w swoim domu”. Wypowiedź ta wytworzyła bardzo serdeczną atmosferę wśród uczestników, która przetrwała przez trzy dni uroczystości.

Z koleji głos zabrał Pan Senator Yann Gaillard, który przedstawił zadania Grupy Senatorskiej Przyjaźni Francusko-Polskiej i jej rolę w zacieśnianiu wspólpracy polsko-francuskiej

Pierwszy referat sesji inauguracyjnej pt. «Rola nauk inżynieryjnych w rozwoju cywilizacji», opracowany przez Prof. Zygmunta Kolendę, Prezesa Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wygłosił Wiceprezes Zarządu Krajowego tegoż stowarzyszenia, dr hab. Józef Wróbel z Uniwersytetu Jagillońskiego. W ostatniej swojej części była to filozoficzna refleksja nad dalszym rozwojem technologii i cywilizacji, której tendencja jest trudna do przewidzenia na więcej niż kilka najbliższych lat.

Mgr inż. Lucjan Sobkowiak, były wieloletni Prezes i Członek Honorowy SITPF, przypomniał w swoim referacie zatytułowanym „90 lat SITPF – wkład inżynierów i techników polskich w rozwój przemysłu francuskiego” o wkładzie nie tylko polskich inżynierów działających na terenie Francji, ale przytoczył również konkretne przykłady tegoż wkładu ze strony inżynierów i techników SITPF.

W czasie tej sesji dokonano wręczenia odznaczeń zasłużonym członkom SITPF. Złotą Odznakę FSNT NOT otrzymał Kol. Aleksander Dobraczyński i Kol. Mieczysław Hildebradt, a Srebrną: Kol. Krystyna Ziembińska, Kol. Andrzej Farnik i Kol. Jerzy Lipowicz.

Dokonano również wręczenia Złotych Odznak SITPF osobom, które w sposób długoletni i wybitny wspierali działalność Stowarzyszenia. Plenarna sesja popołudniowa była poświęcona głównie prezentacjom przybyłych stowarzyszeń z zagranicy, ich obecnej działalności i projektach na przyszłość. Szczególne zainteresowanie wzbudziły propozycje wspólpracy przedstawione przez Wiceprezesa FSNT NOT Panią Ewę Mańkiewicz-Cudny oraz przez Kolegów z Wielkiej Brytanii, projekt stworzenia Centrum Adaptacji Zawodowej dla przybywających do tego kraju polskich inżynierów i techników.

Wśród odznaczonych znaleźli się: J.E. Ambasador, Stały Przedstawiciel przy Unii Europejskiej, Pan Jan Tombiński, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Prof. Andrzej Stelmachowski, Konsul Generalny RP w Paryżu Pan Tomasz Wasilewski, Prof. Henryk Ratajczak, Rektor PMK we Francji Ks. Infułat Stanisław Jeż, Dyrektor Polskiej Akademii Nauk w Paryżu Prof. Jerzy Pielaszek, Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego Prof. C.Pierre Zaleski oraz Prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec z Wielkiej Brytanii, długoletni Prezes STP i Redaktor Naczelny „Nauka & Technika”.

W dalszej części sesji, gratulacje od „Polonia Technica” otrzymali: Kol. J.Ptak, Kol. M.Obrębska i Kol. L.Sobkowiak, a Złote Odznaki Rady Polskich Inżynierów Ameryki Północnej zostały wręczone przez jej Prezesa Janusza Zastockiego i Wiceprezesa Andrzeja Drzewieckiego: Kol. J.Ptakowi, Kol. M.Obrębskiej, Kol. L.Sobkowiakowi, Kol.B.Provost i Kol. A.Farnikowi.

SITPF, jako stowarzyszenie, otrzymało za swoją 90-cio letnią działalność wiele gratulacji i prezentów od przybyłych z zagranicy gości a także Złotą Odznakę Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, którą wręczył Kol. Prezes mgr inż. Kris Ruszczyński a cały obecny zespół odśpiewał „Sto lat”. Dyplom Uznania za działalność wydawniczą wręczyła SITPF, Prezes Stowarzyszenia APAJTE Pani Agata Kalinowska-Bouvy.

Popołudniowa sesja plenarna została zakończona recitalem fortepianowym muzyki francuskiej i polskiej (Fauré, Debussy, Chopin, Paderewski, Szymanowski) w doskonałym wykonaniu Pana Aleksandra Konickiego, a wieczorny koktajl przygotowany przez kucharza Ambasady Pana Mirosława Nowaka, zachwycił swoją rozmaitością i jakością potraw. Oczywiscie nie obyło się bez śpiewów patriotycznych, w których uczestniczył nawet Pan Ambasador Tomasz Orłowski.

W sobotę przed południem miała miejsce w Ambasadzie RP sesja prezentacji osiągnięć i realizacji kilku z pośród inżynierów SITPF. Swój wkład w rozwój przemysłu francuskiego zaprezentowali: Kol. Monika Obrębska, Kol. Witold Krasny, Kol. Jan Suski, Kol. Marek Bedyński oraz Kol. Lucjan Sobkowiak. Prezentacje te zdumiały przybyłych uczestników, jak duży i imponujący jest ten wkład, bądź to jako udział w programach rozwojowych, badaniach naukowych czy też wdrożonych patentów.

Uroczystości w Ambasadzie, zakończyła po południu po smakowitym lunch’u, konferencja Pana Piotra Witta, na temat historii i architektury budynku Ambasady RP, a wieczorem miała miejsce bardzo sympatyczna kolacja koleżeńska w restauracji „Au Moulin Vert”, w której bawiono się do północy, przy doskonałych daniach, śpiewach a nawet deklamacjach wierszy.

Natomiast w niedzielę 18-go listopada miała miejsce w Kościele Polskim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Msza Św. w intencji zmarłych i żyjących członków SITPF, koncelebrowana przez Wicerektora Polskiej Misji Katolickiej Ks. Prałata Krystiana Gawrona z udziałem polskich pocztów sztandarowych a w godzinach popołudniowych, jubileuszowe uroczystości, zakończyły się wspólną przejażdżką statkiem po Sekwanie.

Chłodna i wietrzna pogoda nie popsuła humoru i doskonałego nastroju tego 3-dniowego spotkania polskich inżynierów i techników, w czasie którego doszło do wielu interesujących, często zaskakujących spotkań po wielu latach, oraz wymiany poglądów i gorących dyskusji.

Uroczystościom jubileuszowym akompaniowała wystawa historii i działalności SITPF, ulokowana na pierwszym piętrze Ambasady RP we Francji.

Obszerne wywiady z J.E.Ambasadorem RP we Francji Panem Tomaszem Orłowskim, Dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Paryżu Profesorem Jerzym Pielaszkiem oraz Prezesem SITPF mgr inż. Januszem Ptakiem można wysłuchać na stronie Internetowej RFI : www.rfi.fr/popolsku. Paryż, listopad 2007 r.

Opracowanie : Janusz Ptak
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji
Stowarzyszenia Techniczne w Polsce i na Świecie
Inne Stowarzyszenia Polskie i Polonijne